Colegiul Biblic MINISTERIUM Cluj-Napoca are drept misiune formarea, echiparea biblică şi motivarea slujitorilor care activează in diferite compartimente ale bisericilor locale.

Consiliul director al Colegiului:


DIRECTOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Ciprian Terinte

DIRECTOR ADMINISTRATIV
Vasile Lup

SECRETAR
Ionatan David

PASTOR
Aurel Moldovanu

PASTOR
Mircea Deteşan

Modul de funcţionare a Colegiului Biblic Cluj-Napoca

Organizarea cursurilor:
  • Planul de învăţământ al Colegiului Biblic Cluj-Napoca conţine un număr de 16 cursuri, distribuite pe o perioadă de 2 ani de studiu.
  • Cursurile vor fi organizate o dată pe lună, în week-end, timp de 8 luni pe an.
  • Cursurile vor fi predate în zilele de vineri, începând cu orele 18 şi sâmbătă, până la orele 18.
  • Activitatea didactică se va desfăşura în Centrul Creştin MINISTERIUM Cluj-Napoca, situat in Mărişel Colonie aparţinând Bisericii Penticostale nr.1 Carpaţi, Cluj-Napoca.
  • Fiecare participant îşi va asigura transportul până la Centrul Creştin Ministerium.
  • Cursanţii vor beneficia de cazare şi masă in Centrul Creştin MINISTERIUM Cluj-Napoca pe durata celor două zile de cursuri (vineri şi sâmbătă).
  • Contribuţia studentului la costurile de şcolarizare este de 300 de RON pe an (cu posibilitatea de a fi achitată în două tranşe), iar pentru cazare şi masă este de 40 de RON/week-endCarta Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca


Art. 1
Colegiul Biblic “Ministerium” din Cluj-Napoca are drept misiune formarea, echiparea biblică şi motivarea slujitorilor care activează în diferite compartimente ale Bisericilor locale.

Art. 2
Colegiul Biblic “Ministerium” din Cluj-Napoca pregăteşte:
- slujitori
- învaţători creştini
- evanghelişti
- lucrători cu tineretul
- misionari
Art. 3
Comunitatea educaţională a Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca este deschisă cetăţenilor români şi străini. Criteriile fundamentale de apartenenţă la comunitatea educaţională sunt: competenţa profesională, corectitudinea, ţinuta morală şi respectul faţă de doctrina şi principiile penticostale.

Art. 4
Nu pot fi membri ai comunitaţii educaţionale persoanele care sunt supuse disciplinei bisericeşti pentru abateri morale grave.
Art. 5
Accesul în comunitatea educaţională se face pentru studenţi prin concurs de admitere, iar pentru cadre didactice prin decizia Consiliului director al colegiului. Accesul candidaţilor la statutul de student nu poate fi îngrădit pe motive de rasă, sex sau etnie.

Art. 6
Orice membru al comunităţii educaţionale, care se simte victima unei nedreptăţi, are dreptul la audienţa eşalonului superior celui de care este incriminat

Art. 7
În perioada de şcolarizare studentul are dreptul:
a) Să utilizeze sălile de cursuri şi seminarii, bibliotecile şi sălile de lectură şi toate mijloacele puse la dispoziţie de Colegiul Biblic “Ministerium” din Cluj-Napoca pentru pregătirea profesională şi activităţile de natură spirituală.
b) Să fie cazat la Centrul Creştin „Ministerium” şi să ia masa la cantina acestui centru, pe perioada cursurilor.

Art. 8
Studentul Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca are drept obligaţii:
a) Să îndeplinească cu exigenţă şi la timp toate obligaţiile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare în scopul unei temeinice pregătiri profesionale şi a unei sănătoase formări spirituale.
b) Să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul Centrului Creştin „Ministerium” cât şi în afară.
c) Să se folosească cu grijă de bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămin, cantină etc.
d) Să respecte autoritatea personalului didactic şi administrativ, cât şi autoritatea organismelor de conducere.
e) Să se achite de obligaţiile financiare privind şcolarizarea sa.
Art. 9
Autoritatea cea mai înaltă în Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca este Consiliul director.

Art. 10
Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca îşi stabileşte standardele de funcţionare în baza reglementărilor proprii aprobate de Consiliul director.

Art. 11
În domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice, Consiliul director ia decizii privind:
- definirea obiectivelor fundamentale ale Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj- Napoca;
- planurile şi programele de învăţământ;
- cifrele de şcolarizare;
- organizarea manifestărilor ştiinţifice şi spirituale;
- reglementarea conduitei cadrelor didactice, studenţilor sau personalului administrativ care se abat de la disciplina interioară sau de la moralitatea creştină.
- propune criterii şi condiţiile specifice pentru concursul de admitere;
- aprobă componenţa colectivului didactic;
- asigură gestionarea operativă în plan economic şi administrativ;
- analizează şi avizează propuneri cu privire la dotarea spaţiului Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca;
- avizează propuneri privind investiţiile majore;
- avizează propuneri cu privire la schemele de personal tehnic şi administrativ.

Art. 12
În plan spiritual, deciziile Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca se vor subordona Comitetului Executiv al Comunităţii Regionale Cluj-Napoca, a Cultului Creştin Penticostal din România.

Art. 13
În Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca, învăţământul se organizează pe durata a doi ani de studii, iar pentru fiecare an planul de învăţământ prevede un număr de opt cursuri.

Art. 14
În Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, prezenţa la cursuri este obligatorie. Studentul poate absolvi colegiul doar cu condiţia să fi fost prezent la orele de curs.

Art. 15
Studentul care nu se prezintă la cel puţin 50% din activitatea didactică a unui an şcolar nu va fi înmatriculat în anul şcolar următor sau nu va putea susţine lucrarea de diplomă, până la parcurgerea integrală a programului de studii.

Art. 16
În cazul neprezentării studentului la un curs, acesta are obligaţia de a parcurge respectivul curs într-un an şcolar ulterior.
Art. 17
Studiile Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca se încheie cu examen de diplomă. Absolvenţii primesc Diploma de absolvire, media minimă de promovare fiind 6 (şase). Absolventul Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca care nu a promovat examenul de diplomă poate primi, la cerere, un Certificat de studii.

Art. 18
Prezenta Cartă a fost adoptată în şedinţa Consiliului director al Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca din data de 9 iunie 2010 şi intră în vigoare la începutul anului şcolar 2010-2011.